За родителя

Вашето дете има възможност:

 • Да избира предмети, които да   изучава в часовете по задължителноизбираема подготовка /ЗИП/ и свободно избираема подготовка /СИП/;
 • Да бъде избиран за член на Ученическия съвет – орган на ученическото самоуправление, партньор на учителския колектив и училищното ръководство;
 • Да спортува във физкултурния салон и фитнес зала, залата за тенис на маса и на спортните площадки, с единственото задължение да е в спортно облекло;
 • Да ползва безплатно училищната библиотека за библиографски справки по желани теми, учебни материали, научни списания и периодика;
 • Да получава стипендия (за отличен успех или социална) при определени условия;
 • Да получава свободен безплатен достъп до компютърните зали на гимназията в извънучебно време
 • Да участва в група по интереси, които ще се сформират в гимназията;
 • Да получава медицинска помощ, специализирани консултации и знания по здравни проблеми при медицинското лице в гимназията;
 • Да бъде периодично изпитван, оценяван по предварително утвърдени критерии;
 • Да ползва консултации по график за учебните предмети, по които среща затруднения.

Ваше задължение е:

 • Да оказвате помощ и съдействие при обучението на децата си и да създавате необходимите условия за това (редовно присъствие на учебни занятия, закупуване на учебна и помощна литература, учебни пособия, спортно облекло, облекло в съответствие с училищния правилник и др.);
 • Да давате добър пример на децата си, да ги възпитавате в уважение към училището, учителите и училищната институция;
 • Да се запознаете срещу подпис с училищния учебен план и с правилника за дейността на училището при записване на ученика;
 • Да не допускате явяването на ученика в училище с облекло или във вид, които не съответстват на правилника на училището, положението му на ученик и на добрите нрави;
 • Редовно да се осведомявате за успеха и развитието на детето или ученика в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, за уменията му за общуване с учениците и учителите и интегрирането му в училищната среда;
 • Редовно да проверявате ученическата книжка на детето си и да удостоверявате това с подписа си;
 • Да посещавате родителските срещи, да поддържате връзка с класния ръководител и учителите;
 • Да проверявате ритмичността на изпитванията и писмените изпитвания по график, да осигурявате присъствието на ученика при провеждането им;
 • Ваше право и задължение е да подпомагате училището при обучението и възпитанието на Вашите деца;
 • Родители или настойници, които не осигуряват присъствие на децата си в училище до навършване на 16-годишна възраст (подлежащи на задължително обучение), се наказват с глоба съгласно Закона за народната просвета.