Документи

График на часовете – 2022/2023 г.

График на часовете (ОРЕС) – 2022/2023 г.

График за провеждане на консултации – 2022/2023 г.

График на дейностите за учебната 2022/2023

График на контролните и класни работи – 2022/2023 г.

График за подаване на заявление за ученици в самостоятелна форма – 2022/2023 г.

График за провеждане на час по спортни дейности – първи срок – 2022/2023 г.

График на часовете по практика – първи срок – 2022/2023 г.

Стратегия за развитие на ПГПЧЕ (2022 – 2026 г.)

Годишен план на училището 2022/2023 г.

План за квалификация 2022/2023 г.

Вътрешна квалификация

План на комисията по БДП – 2022/2023 г.

План за защита при бедствия

Правилник за вътрешния ред на общежитието

Правилник за обществените съвети

Тематичен план за работата на педагогическите специалисти

План за повишаване качеството на образованието

Програма за подкрепа на личностното развитие на ученика – 2022/2023 г.

Програма за предотвратяване на ранното напускане на училище – 2022/2023 г.

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца от уязвими групи – 2022/2023 г.

Етичен кодекс на училищната общност

План за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование

Правилник за устройството и дейността на ПГПЧЕ (2022/2023 г.)

Училищен учебен план (8-12 клас) – 22/23

Индивидуален учебен план – 22/23

Правила за училищното облекло 2022/2023 г.

Задължение на ученици и родители 2022/23 г.

Правила за работа при пандемична обстановка 2022/2023 г.

Проект „Ученически практики – 2“

За родителя:

Покана за събрание на родители с цел определяне на Обществен съвет