Дейност – УУС

<- назад

Дейността на Училищния ученически съвет (УУС) се изпълнява, благодарение на създадени механизми за работа и правилник, който всички членове са длъжни да спазават. Изпълнението на задачите е съгласно Училищния правилник на ПГПЧЕ-Правец и ЗАКОН за предучилищното и училищното образование. Съветът е независим орган в училище и решенията, които взима са с препоръчителен характер пред Педагогическия съвет, Обществения съвет и Ръководството. Контрол върху Ученическия съвет се осъществява от Ръководството на Училищния ученически съвет (РнУУС).

Основни задължения на Ученическия съвет са:

 • Да подобрява училищния живот.
 • Да дава гласност на проблемите на учениците и да представя техните мнения и искания. Внася предложения за решаване на възникналите казуси.
 • Да представя училището пред други ученически съвети, срещи, форуми и т.н.
 • При преценка на УС да се застъпва за ученици, подлежащи на наказания пред Педагогическия съвет.
 • Да информира учениците за взети решения.
 • Да обединява учениците.
 • Да защитава правата на учащите в съответствие с Правилника на ПГПЧЕ-Правец и Международните конвенции за правата на детето и човека.
 • Да стимулира ангажираността на учениците за включването им в общоучилищнияживот.
 • Да съблюдава изпълнението на задълженията на учениците в съответствие с Правилника на ПГПЧЕ-Правец.
 • Да участва активно в дейности, насочени към личностното развитие на учениците и поемане на отговорности.
 • Да организира вътре-и извънкласни занимания, състезания, концерти и пр.
 • Избрани членове на УС могат да присъстват на срещите на Педагогическия съвет.

Подайте сигнал:
sc.gpche.pravec@gmail.com

Устав и правилник:

УСТАВ И ПРАВИЛНИК НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ ПРИ ПГПЧЕ-ПРАВЕЦ

Структура

Видове събрания:

Процедури за внасяне на предложения и взимане на решения: