Проект „Fit for work in Europe”

Проект „Fit for work in Europe” бе съвместно начинание на средни училища от Германия, Турция, Испания, Франция и България. Главен координатор бе Berufsbildende Schulen der Stadt Osnabrück Am Pottgraben, гр. Оснабрюк, Германия. Проектната дейност стартира на 01.09.2015 и бе с продължителност две години. В този проект основното направление бе „Международна учебна, преподавателска и обучителна дейност” посредством сътрудничество в областта на иновациите и обмяна на добри практики. Работата по проекта бе структурирана в девет модула. Очакванията бяха учениците да получат теоретични и практически познания за етапите при кандидатстване за работа в Европа – от търсене на работа до практически организиран стаж в една от страните работещи по проекта. Основните цели, които си поставихме бяха:

• Предоставяне на информация на участниците в проекта относно предварителната подготовка при кандидатстване за работа в която и да е от страните партньори.

• Допринасяне към идеята за изграждане на европейска система за развитие на уменията и квалификацията на завършващите среден етап на обучение преди да започнат професионалната си кариера.

• Усвояване на основни умения посредством иновативни методи.

• Запознаване със същността на Европейската идентичност, Европейския съюз и демокрацията.

• Запознаване с изискванията и развитието на европейския пазар на труда.

• Обсъждане проблемите на международния пазар на труда, кариерно развитие, младежката безработица.

ПГПЧЕ „Алеко Константинов“ гр. Правец се оказа желан и уважаван партньор за останалите участници в проекта, а именно Германия, Франция, Испания и Турция. Училището бе домакин на първата среща, която се оказа от голямо значение за създаване на така необходимата атмосфера за по-нататъшната дейност на проекта. Както споделиха партньорите, перфектната организация и висока мотивираност на участниците от нашето училище вдигнаха високо летвата по отношение на качеството на последвалите срещи, творческия подход и иновативните методи прилагани от всички партньори. Така наречените дейности за разчупване на леда, които нашите ученици инициираха, спомогнаха много за мотивирането на всички участници да представят все по-разнообразни и съдържателни презентации. Успяхме да създадем условия за благородна надпревара и стремеж за усъвършенстване на езиковите умения по английски език. Идеята ни за установяване на предварителен контакт преди тази първа среща с цел всяка страна да разработи свое предложение за лого и представяне на образователна характеристика на своята страна и училище спестиха много от времето ни така необходимо за по-нататъшната работа на проекта.

Друга голяма заслуга от наша страна бе установяването на непрекъснат контакт с успешно развиваща се компания в лицето на „Престиж 96“. Безброй бяха срещите със специалисти от самата компания, както и доказали се професионалисти от други институции, за по-практически поглед при запознаване на участниците със съответните модули и подготовката на участниците за тях. Освен срещите при нас, два пъти посетихме самата компания с гостите от другите страни и по този начин бе осъществена връзката между теория и практика. При тези посещения участниците се запознаваха стъпка по стъпка с етапите при кариерното развитие и кандидатстване за работа както и на практика се запознаваха с длъжностните характеристики на различните позиции заемани в една компания. Инициирахме и творчески иновационен лагер с цел разработка на телевизионна реклама на продукт, в която инициатива дистанционно участваха всички партньори.

Поради обективни обстоятелства се наложи срещата в Турция да бъде променена и желания домакин от всички партньори се оказа отново ПГПЧЕ „Алеко Константинов“. Макар и изнесена в гр. Трявна, организацията от наша страна беше безупречна и се оказа решаваща за изготвянето на крайния продукт, а именно „Наръчник на младите хора при кандидатстване за работа в Европа“.
Завидното ниво на владеене на английски език от нашите ученици допринесе изключително много за обработката и редактирането на материалите изготвяни по време на работа в смесени екипи.
Определено смятаме, че приносът на ПГПЧЕ „Алеко Константинов“ за успешното завършване на проекта е завиден, за което свидетелстват и непрекъснатите покани от партньорите за разработки на нови съвместни проекти.