Училището се включва в проекта „Ученически практики – 2“

ПГПЧЕ „Алеко Константинов“ се включва в проекта „Ученически практики – 2“, финансиран от Оперативна програма “Наука и образование
за интелигентен растеж”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Изпълнението на проект „Ученически практики – 2“ подкрепя допълнителното практическо обучение в реална работна среда и създаване и функциониране на учебно-тренировъчни фирми по професии и специалности с приоритетно значение за икономиката, свързани с тематичните области на Иновационната
стратегия за интелигентна специализация на Република България, както и в съответствие с Интегрираните териториални стратегии за развитие на районите за планиране от ниво 2, което ще допринесе за справяне с високия дял на отпадналите в системата на професионалното образование и обучение (ПОО).

Повече информация може да намерите в секция документи или на тази връзка