„Текущ ремонт на отоплителна инсталация на Общежитие към ПГПЧЕ „Алеко Константинов“ и ОУ „Васил Левски“ гр. Правец“

Обява за събиране на оферти

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 1 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ:

„Текущ ремонт на отоплителна инсталация на Общежитие към ПГПЧЕ „Алеко Константинов“ и ОУ „Васил Левски“ гр. Правец“

В съответствие с чл. 188(2) от ЗОП възложителят удължава срока за получаване на оферти до 11.06.2018г. до 17:00 часа.

Разяснения по зададени въпроси

Разяснение №1 – 23 май 2018Преглед

Документация

Указания – 22 май 2018Преглед

Образци – 22 май 2018Преглед

Техническа спецификация – 22 май 2018Преглед

Обявление

Обява – 22 май 2018Преглед

Договори

Проект на договор – 22 май 2018Преглед

Договор между ПГПЧЕ „Алеко Константинов“ и „Топлик“ ЕООД – 10 август 2018 Преглед

Протоколи

Протокол №1 – 15 юни 2018Преглед